Thần học Tâm linh 11: Kinh nghiệm tâm linh theo truyền thống minh triết – suy tư của sách Gióp

 

https://youtu.be/ULnBn57jNLQ