Ngày 25.7.2022: Trật tự mới trong Nước Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 20, 20-28

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Ngày 25.7.2022: Trật tự mới trong Nước Chúa

TRẬT TỰ MỚI TRONG NƯỚC CHÚA

“Ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con.” Xã hội thời Đức Giêsu đậm chất phong kiến với các đẳng cấp khác nhau: vua chúa, thường dân, tôi tớ. Kẻ tôi tớ có trách nhiệm phục vụ người đứng đầu. Kẻ đứng đầu thì dùng quyền hành mà cai trị người khác.

Giáo huấn của Đức Giêsu đảo lộn mọi trật tự ấy. Trong Nước của Người, kẻ làm lớn phải dùng tình thương và sự phục vụ để đối xử với cấp dưới; quyền hành là để phục vụ chứ không phải để thống trị. Ước gì gương mẫu của Đức Giêsu, Đấng đã đến thế gian để sống tinh thần phục vụ và sẵn sàng hy sinh tính mạng để cứu độ nhân loại, sẽ trở thành tiêu chuẩn cho những ai đang nắm giữ quyền hành trong xã hội này.