Ngày 26.7.2022: Tin vào quyền năng quan phòng của Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 13, 36-43

Khi ấy, sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giêsu trở về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải thích dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe”. Người đáp lại rằng: “Kẻ gieo giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.

Cũng như người ta thu lấy cỏ lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

TIN VÀO QUYỀN NĂNG QUAN PHÒNG CỦA THIÊN CHÚA

Ông chủ không phải không biết có cỏ lùng trong ruộng lúa của mình. Mọi sự diễn ra đều nằm trong bàn tay ông chủ. Việc để cỏ lùng phát triển cũng không phải sự bất lực của ông, cho bằng để gìn giữ lúa tốt được triển nở đúng với tự nhiên.

Cũng vậy, cái xấu cái ác ở trần gian này không bao giờ nằm ngoài quyền năng của Thiên Chúa. Người không làm ra cái xấu, nhưng việc cái xấu vẫn tồn tại cho thấy một ý nghĩa thâm sâu nào đó dành cho người tốt. Điều quan trọng khi đứng trước cái xấu đó là lòng tin vào quyền năng quan phòng của Thiên Chúa, để hy vọng Người sẽ dẫn dắt chúng ta đến bến bình an.