Ngày 22.4.2019: Làm chứng cho Chúa và sự thật

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 28, 8-15

Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng, chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. Và này Chúa Giêsu đón gặp các bà, Người nói: “Chào các bà”. Các bà liền lại gần ôm chân Người và phục lạy. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo: “Các bà đừng sợ. Hãy đi báo tin cho các anh em Ta phải trở về Ga-li-lê, rồi ở đó họ sẽ gặp Ta”.

Ðang khi các bà lên đường, thì mấy người lính canh vào thành báo tin cho các thượng tế biết tất cả những gì đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ lão, và sau khi đã bàn định, họ cho lính một số tiền lớn và bảo rằng: “Các anh hãy nói rằng: Ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, thì môn đệ ông đến lấy trộm xác ông. Nếu việc này đến tai tổng trấn, chúng tôi sẽ thương lượng với ông, không để các anh phải phiền hà đâu”. Bọn lính canh nhận tiền và đã làm y như họ căn dặn chúng. Bởi thế, lời đó được phao truyền nơi người Do-thái cho đến ngày nay.

LÀM CHỨNG CHO CHÚA VÀ SỰ THẬT

Bài Tin Mừng trình thuật cho chúng ta về những thái độ khác nhau của những người đến thăm mộ Chúa và những người lính canh mộ Chúa.

Trong khi các người nữ hớn hở vui mừng vì được gặp Chúa phục sinh, rồi các bà được Chúa giao nhiệm vụ về báo tin cho các tông đồ biết để họ đến Ga-li-lê gặp Chúa, thì những người lính canh lại về báo tin cho các thượng tế những gì đã thấy, nhưng vì tiền bạc, họ đã ra đi loan tin giả dối, theo sự hướng dẫn của các thượng tế và kỳ lão Do-thái.

Xin cho chúng ta giữ vững đức tin của mình để can đảm làm chứng cho Chúa và sự thật, dù có phải hy sinh tính mạng của mình. Đừng vì sợ hãi hay vì tiền bạc, danh vọng mà chúng ta làm chứng gian dối như những người lính và các thượng tế kỳ lão đã làm, mà hủy hoại cả cuộc đời của mình.

Trả lời