Ngày 17.10.2020: Mở lòng ra với tác động của Thánh Thần

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Ngày 17.10.2020: Mở lòng ra với tác động của Thánh Thần

MỞ LÒNG RA VỚI TÁC ĐỘNG CỦA THÁNH THẦN

Ơn gọi và sứ mạng của người Kitô hữu chúng ta đó là làm chứng cho Chúa. Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa bằng lời nói, bằng việc làm, bằng đời sống thánh thiện, yêu thương; và nếu Chúa muốn, ta có thể làm chứng cho Chúa bằng việc đổ máu để tuyên xưng đức tin.

Sức riêng mỗi chúng ta không ai có thể chu toàn sứ vụ cao cả này, nhưng có ơn Chúa phù trợ, khi gặp gian truân, Chúa bảo đảm cho chúng ta rằng: “Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

Xin cho chúng ta biết mở lòng ra với tác động của Thánh Thần, hầu đón nhận được sức mạnh Người ban mà hân hoan sống đức tin, loan báo niềm hy vọng, thi hành đức ái mà làm chứng cho Chúa Kitô.