Ngày 18.10.2020: Của Thiên Chúa, trả về cho Thiên Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 22:15–21

Bấy giờ những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Ðức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy.

Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hêrôđê, đến nói với Ðức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xêda hay không?”

Nhưng Ðức Giêsu biết họ có ác ý, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ giả hình. Ðưa đồng tiền nộp thuế cho tôi coi!” Họ liền đưa cho Người một đồng bạc. Và Người hỏi họ: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?”  Họ đáp: “Của Xêda”. Bấy giờ, Người bảo họ: “Thế thì của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”.

“CỦA THIÊN CHÚA, TRẢ VỀ CHO THIÊN CHÚA”

Lời giáo huấn của Chúa Giêsu luôn thức thời và có giá trị cho mọi thời đại. Thái độ thờ phượng Thiên Chúa đích thực luôn cần sự phân biệt cái gì thuộc về Thiên Chúa, cái gì thuộc về thế gian; nếu lẫn lộn hai thực tại này người ta sẽ rơi vào lối sống mê tín dị đoan, sẽ bỏ Chúa mà thờ ngẫu tượng.

Hãy ý thức nếu ta thuộc về Thiên Chúa thì hãy sống thánh thiện, bày tỏ lòng trắc ẩn, tình liên đới, vị tha và quảng đại…; hãy trả lại cho thế gian lối sống vùi mình trong tội lỗi, vô cảm, chỉ biết có bản thân mình, ích kỷ…

Xin cho giáo huấn của Chúa hướng dẫn đời sống của chúng ta: Của Xêda, trả về Xêda; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa”. 

Trả lời