Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long: Tái cơ cấu giáo xứ để loan báo Tin Mừng

 

Nguồn: Truyền thông HĐGMVN

WHĐ (16.10.2020) – Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng trả lời phỏng vấn nhân dịp Hội Nghị Thường Niên 2020 tại Trung tâm Mục vụ – Tổng Giáo phận Sài Gòn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời