Ngày 17.12.2019: Gia phả của Đức Giêsu Kitô

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 1, 1-17

Sách gia phả của Đức Giêsu  Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara bởi bà Thamar; Phares sinh Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Sala-thiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria , mẹ của Đức Giê-su  gọi là Ðức Kitô.

 

GIA PHẢ CỦA ĐỨC GIÊSU  KITÔ

Thiên Chúa của Kitô giáo không phải là một Thiên Chúa ở trên cao nhưng là một thiên Chúa đi vào và dính bén với trần gian. Người chấp nhận cho trần gian dính vào mình để thánh hóa nó. Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người đã chấp nhận đi vào một dòng dõi đầy bợn nhơ để thánh hóa cả trần gian, biến trần gian thành nơi đáng để sống và đáng để yêu.

Trả lời