Chương trình Sống Đạo

 

Lm Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh  Việt Nam

 

https://www.youtube.com/watch?v=4-VVyyDmvX8

https://www.youtube.com/watch?v=hrE0oQKRpwA