Chương trình Sống Đạo

 

Lm Giuse Phạm Quốc Văn, OP.

Thực hiện: Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng Đa Minh  Việt Nam