Ngày 30.3.2023: Tin vào cuộc sống đời sau

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 8, 51-59.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?”

Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Ðấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”.

Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”.

Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.

TIN VÀO CUỘC SỐNG ĐỜI SAU

Chúa Giêsu nói đến cái chết về linh hồn trong khi người Do-thái nghĩ đến cái chết nơi thể xác. Quả vậy, ai giữ lời Chúa Giêsu thì không mất linh hồn đời đời, chứ không phải không chết về thể lý. Chính Người cũng đã trải qua cái chết thể lý để bước vào sự sống vĩnh cửu, đó là con đường cứu độ mở ra cho chúng ta.

Người Kitô hữu chúng ta tin vào cuộc sống đời sau, vì chính Chúa đã hứa ban đời sống ấy cho những ai tin vào Người. Như thế, chính cuộc sống vinh quang đời sau trong Chúa mới là đích đến của chúng ta. Mọi sự của thế gian rồi sẽ qua đi, chỉ có những gì ở nơi Thiên Chúa mới tồn tại mãi mãi.