Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2023)

 

Giao Thừa, Mùng Một 2010, 2011, 2012, 2013

Mùng Hai Tết 2010, 2011, 2012, 2013

Bài trích sách Dân Số (Ds 6,22-27)

Nghe giảng Giao thừa, Mùng Một & Hai Tết (2010-2023)Đức Chúa phán với ông Mô-sê : “Hãy nói với A-ha-ron và các con nó rằng : Khi chúc lành cho con cái Ít-ra-en, anh em hãy nói thế này :

‘Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh (em) ! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh (em) và dủ lòng thương anh (em) ! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh (em) !’

Chúc như thế là đặt con cái Ít-ra-en dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.”

Mồng 01 Tết Quý Mão

Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Giao thừa Tân Sửu

Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh

Mồng 01 tết Tân Sửu

Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Mồng 02 tết Tân Sửu

Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Giao thừa tết Canh tý

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Mồng 01 tết Canh Tý

Lễ 6g00: Lm Phanxi cô Xaive Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Xavie Đào Trung Hiệu

Mồng 02 tết Canh Tý

Lễ 5g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 6g15: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 7g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Giao thừa tết Kỷ Hợi

Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Mồng một tết

Lễ 5g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Lễ 6g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Mồng 2 tết

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 19g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng

Giao thừa tết Mậu Tuất

Lm FX. Đào Trung Hiệu

Mùng một tết

Lễ 5g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Lễ 6g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 19g00: Lm FX. Đào Trung Hiệu

Mùng 2 tết

Lm FX. Nguyễn Văn Nhứt

Giao thừa tết Đinh Dậu

Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Mùng một tết Đinh Dậu

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 6g00: Lm Phanxcô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 17g30: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 19g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Mùng 2 tết Đinh Dậu

Lễ 5g00: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 7g30: Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 16g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 17g30: Lm Phaolô Nguyễn Hải Đăng

Lễ 19g00: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Giao thừa tết Bính Thân (2016)

Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Mùng một tết Bính Thân

Lễ 5g00: Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g00: Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 18g00: Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Mùng  hai tết Bính Thân

Lễ 5g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Lễ 17g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Giao thừa Ất Mùi : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 22g : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

 Mùng một tết 2015 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ : Lm Mô-rít Lục Vĩnh Phố

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Mùng hai tết 2015 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

Lễ 06 giờ : Lm Biển Đức Vương Thuật

Giao thừa Giáp Ngọ : (Matthêu 5,1-10)

Lễ 19g : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 22g : Lm Micae Nguyễn Văn Bắc

Mùng một tết 2014 : Matthêu 6,25-34)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06 giờ : Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Mùng hai tết 2014 :(Matthêu 15,1-6)

Lễ 05 giờ : Lm Phanxicô Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 06 giờ : Lm Vinhsơn Nguyễn Thành Tín

Lễ 18 giờ : Lm Phanxicô Đào Trung Hiệu

.

Trả lời