Ngày 15.01.2023: Chúng ta có thực sự “thấy” ánh sáng?

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan : Ga 1, 29-34

Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài, nhưng để Ngài được tỏ mình ra với Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước”. Và Gioan đã làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài. Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài. Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần”. Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là Con Thiên Chúa”.

CHÚNG TA CÓ THỰC SỰ ‘THẤY’ ÁNH SÁNG ?

Khởi đầu bằng việc Gioan ‘thấy’. Ông đã ‘thấy’ Đức Giêsu ngay khi Người tiến về phía ông. Hành động ‘thấy’ này được nói đến nhiều lần trong các tác phẩm của thánh Gioan, cụ thể là trong biến cố Đức Giêsu phục sinh, người môn đệ Chúa yêu đã nhìn thấy ngôi mộ trống cùng tất cả những gì xảy ra trong mộ, và ông đã tin.

Hành động ‘thấy’ của Gioan đã khiến ông làm chứng về Đức Giêsu, Đấng mà ông loan báo. Đó cũng là sứ mạng được Bài đọc I hôm nay nhắc đến, trở nên ánh sáng dân đối với những ai được ‘thấy’ Ánh sáng.

Là một Kitô hữu, chúng ta có thực sự ‘thấy’ được ánh sáng, và để cho ánh sáng Chúa chiếu rọi trên cuộc đời chúng ta không? Hơn nữa, ánh sáng đó có thực sự được phản chiếu đến cho người khác là những người đang tìm kiếm dung mạo Thiên Chúa hôm nay?