Ngày 02.01.2023: Phục vụ nước Chúa bằng tâm hồn khiêm tốn

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 1,19-28

Ðây là chứng của Gioan, khi những người Do thái từ Giêrusalem sai các vị tư tế và các Thầy Lêvi đến hỏi ông: “Ông là ai?”

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Kitô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Elia chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Elia”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gioan đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gioan đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri Isaia đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gioan rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Kitô, cũng không là Elia, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gioan trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Betania, bên kia sông Giođan, nơi Gioan làm phép rửa.

PHỤC VỤ NƯỚC CHÚA BẰNG TÂM HỒN KHIÊM TỐN

Chúa Giêsu nói rằng, trong con cái loài người, không ai lớn hơn ông Gioan Tẩy Giả. Gioan lớn vì ông là vị ngôn sứ giới thiệu trực tiếp Đấng Mêsia, điều không một ngôn sứ nào trong Cựu Ước được diễm phúc. Nhưng Gioan cũng lớn vì ông đã chấp nhận nhỏ đi, ông đã khiêm tốn nhìn nhận thân phận của mình và chu toàn sứ vụ đời mình.

Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi trở nên những người phục vụ Nước Chúa bằng tâm hồn khiêm tốn, hy sinh quên mình vì phần rỗi tha nhân. Xin cho mỗi chúng ta biết sống tâm tình của Gioan Tẩy Giả “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” để được phần thưởng Nước Trời.