Ngày 31.12.2022: Sống theo ánh sáng Giê-su

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 1, 1-18

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thuỷ. Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng. Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”. Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác.

Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

SỐNG THEO ÁNH SÁNG GIÊSU

Nguyên lý nền tảng chi phối và điều khiển tất cả vạn vật, đó chính là Ngôi Lời. Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng của tình yêu, của niềm tin và hy vọng chiếu tỏa trên những ai có tâm hồn đơn sơ và khiêm tốn. Gioan Tẩy Giả là người được Chúa sai đến làm chứng về ánh sáng. Những ai nhờ lời của Gioan mà tin thì sẽ được cứu độ.

Cuộc sống con người là cuộc song đấu giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối luôn muốn che lấp ánh sáng. Ngôi Lời đã đến đẩy lui bóng tối đưa nhân loại đến nguồn ánh sáng thật. “Người là phản ánh vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa” (Dt 1,3). Đức Kitô là ánh sáng muôn dân, căn tính của Giáo Hội là phản chiếu ánh sáng của Đức Kitô, và đó cũng là căn tính của người Kitô hữu. Xin cho tình yêu của Hài Nhi Giêsu ngự trị trong gia đình và trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Ân phúc của Chúa Giáng Sinh cũng mời gọi chúng ta can đảm bước ra khỏi bóng tối của tội lỗi, của sự đui mù thế gian để sống theo ánh sáng Giêsu và ra đi loan báo tin vui Cứu độ.