Ngày 14.12.2022: Niềm tin vào Đấng Cứu Thế

 

Tin Mừng theo thánh  Luca: Lc 7, 18b-23

Khi ấy, Gioan gọi hai người trong số môn đệ của mình, sai họ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Ngài là Ðấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải chờ đợi Ðấng nào khác?” Khi những người này đến cùng Chúa Giêsu, họ thưa Ngài rằng: “Gioan Tẩy Giả sai chúng tôi đến hỏi Ngài: Ngài có phải là Ðấng phải đến, hay chúng tôi còn phải đợi Ðấng nào khác?” Ngay lúc đó, Chúa chữa những người khỏi bệnh hoạn tật nguyền và quỷ ám, và cho nhiều người mù được thấy. Ngài đáp lại rằng: “Các ông hãy về thuật lại cho Gioan những điều các ông đã nghe và đã thấy: người mù xem được, người què đi được, người phong hủi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết sống lại, kẻ nghèo khó được rao giảng tin mừng; và phúc cho ai không vấp phạm vì Ta”.

NIỀM TIN VÀO ĐẤNG CỨU THẾ

Khát vọng lớn nhất của người Do Thái là được xem thấy Đấng Cứu Thế. Người đến để giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc Rôma. Vốn am hiểu Kinh Thánh, các kinh sư luật sĩ vẫn luôn tra vấn khi nào Đấng Cứu Thế đến và đến như thế nào. Ngay cả các môn đệ của Đức Giêsu cũng có chung một thắc mắc ấy. Đức Giêsu liền khẳng định Đấng Cứu Thế đến qua việc xua trừ ma quỷ, mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, thanh tẩy người phong hủi, cho người chết sống lại và đem niềm vui Tin Mừng đến người nghèo khổ. Ta có tin nhận quyền năng và tình thương của Đấng Cứu Thế qua những việc Người làm cho cuộc đời ta, nhất là trong những lúc khó khăn, đau bệnh.