Ngày 08.12.2022: Được cứu độ nhờ Mẹ

 

Tin Mừng theo thánh  Luca: Lc 1, 26-38

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nagiarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ, trinh nữ có phúc hơn các người nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp và triều đại Người sẽ vô tận!” Nhưng Maria liền thưa với Thiên Thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”. Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên Thần cáo biệt trinh nữ.

ĐƯỢC CỨU ĐỘ  NHỜ MẸ

Tín điều Mẹ Vô Nhiễm được Đức Giáo Hoàng Piô thứ IX tuyên bố vào ngày 8 tháng 12 năm 1854. Hội Thánh càng xác tín hơn đặc ân vô nhiễm khi Mẹ hiện ra lần thứ 16 ở Lộ Đức vào ngày 25 tháng 3 năm 1858, Mẹ đã tự xưng với thánh Betnadet: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

Mẹ là hình ảnh Giáo hội – hiền thê xinh đẹp của Đức Kitô vì Mẹ luôn sống gắn kết mật thiết với Thiên Chúa trong lời nói, hành động và thẳm sâu mọi ước muốn. Mẹ là hy vọng của nhân loại, là mùa vọng của Giáo hội hằng khát khao mong đợi ngày Thiên Chúa thực hiện lời hứa ban Đấng Cứu Độ. Mẹ là Evà mới như làn sương mai dịu mát đánh thức mầm xuân cứu độ, nối kết trời và đất, cho con người được giao hòa cùng Thiên Chúa. Qua Mẹ, Thiên Chúa tái tạo trật tự bị phá hủy bởi tội lỗi. Mẹ đã dâng hiến tất cả để trở thành kho tàng nhân đức và ân sủng của Thiên Chúa thì chính Thiên Chúa cũng gìn giữ kho tàng ấy khỏi mọi tỳ ố.

Nhờ lời Mẹ chuyển cầu, chúng con hy vọng sẽ được cứu độ.