Ngày 18.11.2022: Giữ gìn đền thờ Chúa Thánh Thần

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 19, 45-48

Khi ấy, Chúa Giêsu vào đền thờ, Người liền xua đuổi các người buôn bán tại đó và phán bảo họ rằng: “Có lời chép rằng: Nhà Ta là nhà cầu nguyện, các ngươi đã biến thành sào huyệt trộm cướp”. Và hằng ngày Người giảng dạy trong Ðền thờ. Các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão trong dân tìm cách hại Người, nhưng họ không biết phải làm cách nào, vì dân chúng hết thảy đều chăm chú nghe Người.

Ngày 18.11.2022: Giữ gìn đền thờ Chúa Thánh Thần

   GIỮ GÌN ĐỀN THỜ CHÚA THÁNH THẦN

Đền thờ Giêrusalem là nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi thánh của người Do-thái, và là trung tâm của các sinh hoạt tôn giáo. Vì thế, Đức Giêsu không hài lòng khi thấy người ta buôn bán tại đó. Qua việc chấn chỉnh các hoạt động bên trong Đền thờ, Đức Giêsu cũng canh tân đời sống đạo đức của dân Do-thái xưa.

Nếu Giêrusalem là Đền thờ của người Do-thái thì Đền thờ mới cho mọi nước mọi dân chính là Thân mình Chúa Kitô; và người Kitô hữu qua mọi thời đại đều là chi thể của Chúa Kitô nên cũng là Đền thờ của Chúa Thánh Thần. Ứớc gì chúng ta nhận ra giá trị ấy để luôn giữ gìn thân thể mình trong sạch, cả trong suy nghĩ, lời nói và việc làm.