Ngày 02.11.2022: Cầu nguyện trong hiệp thông

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 51-59

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”. Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?”

Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời”.

CẦU NGUYỆN TRONG HIỆP THÔNG

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời.” Đức Giêsu là bánh hằng sống cho con người, là ơn cứu độ cho mọi thụ tạo. Chỉ có một con đường duy nhất đạt tới hạnh phúc trọn vẹn, đó là đón nhận Đức Giêsu, tin tưởng và tuân giữ lời Người.

Sau ngày Lễ Các thánh, Giáo hội dành riêng hôm nay để kính nhớ các linh hồn đang chịu thanh luyện nơi luyện ngục. Như thế, Giáo hội cho thấy có sự hiệp thông thiêng liêng giữa hội thánh khải hoàn trên thiên quốc, hội thánh lữ hành nơi trần gian, và hội thánh đang chịu thanh tẩy. Trong sự hiệp thông ấy, chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn ông bà tổ tiên và những ai đã qua đời, để các ngài sớm diện kiến tôn nhan Chúa.