Ngày 15.10.2022: Đường tới đỉnh cao toàn thiện

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 12, 8-12

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hễ ai xưng nhận Thầy trước mặt người đời, thì Con Người cũng sẽ xưng nhận nó trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa; nhưng ai chối bỏ Thầy trước mặt người đời, thì sẽ bị chối bỏ trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Và hễ kẻ nào nói phạm đến Con Người, thì nó sẽ được tha. Nhưng kẻ nào nói phạm thượng đến Thánh Thần, thì sẽ không được tha.

“Khi người ta điệu các con vào các hội đường, đến trước mặt vua quan và chính quyền, các con chớ lo lắng phải thưa làm sao, hay phải nói thế nào, vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào”.

ĐƯỜNG TỚI ĐỈNH CAO TOÀN THIỆN

Cuộc sống con người là một thực tại được đan dệt bởi sự thật và dối trá. Mang thân phận con người, chúng ta dễ nghiêng chiều theo sự xấu. Vì thế, Thiên Chúa đã ban Thánh Thần để soi sáng, thúc đẩy giúp con người sống theo sự thật. Khi ta từ chối sống theo sự thật chính là từ chối ơn soi sáng của Thánh Thần.

Thánh Têrêsa Giêsu đã trải qua những tháng ngày dài sống trong đêm tối của đức tin, chịu cám dỗ về xác thịt và vinh hoa thế gian. Ngài đã vượt qua tất cả nhờ cầu nguyện suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Nhờ Thánh Thần soi sáng, thánh nhân đã vạch ra cho Giáo hội con đường dẫn tới đỉnh cao toàn thiện.