Ngày 11.10.2022: Xây dựng tương quan với người khác

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 11, 37-41

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người biệt phái mời Người dùng bữa tại nhà ông. Người đi vào và ngồi bàn ăn. Nhưng người biệt phái ngạc nhiên, nghĩ trong lòng rằng tại sao Người không rửa tay trước khi dùng bữa.

Bấy giờ Chúa phán cùng ông ấy rằng: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén đĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác. Hỡi những kẻ ngu dại, chớ thì Ðấng đã tạo thành cái bên ngoài, lại chẳng tạo thành cả cái bên trong sao? Hãy đem những cái bên trong ra mà bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông”.

XÂY DỰNG TƯƠNG QUAN VỚI NGƯỜI KHÁC

Sự trong sạch tâm hồn không đến từ việc vệ sinh bên ngoài. Thái độ nệ luật của người biệt phái cũng có thể là thái độ của chúng ta khi đánh giá người khác mà không có thiện ý. Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn.

Lời Chúa mời gọi tôi xây dựng tương quan với người khác bằng sự chân thành yêu thương. Cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa hơn vì có những người biết xây dựng hơn là phá bỏ, biết nuôi nấng hơn là hủy diệt. Cho và nhận là quy luật tất yếu của cuộc sống. Có người nói rằng: “Chúng ta kiếm tìm những thứ mà người khác cho chúng ta, nhưng chúng ta sống thực bằng những thứ mà chúng ta đã cho đi”.