Ngày 09.10.2022: Biết ơn là đức tính cao quý

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 17, 11-19

Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Samaria.

Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.

BIẾT ƠN LÀ ĐỨC TÍNH CAO QUÝ

Chúa Giêsu đề cao đức tin và lòng biết ơn của người phong cùi xứ Samaria, vì chỉ một mình anh nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa.

Lòng biết ơn là đức tính cao quý nơi con người. Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Khi vui cũng như lúc buồn, khi thuận lợi cũng như lúc gặp gian nan, vì tất cả những gì xảy ra cho ta không nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Chúa. Khó khăn gian khổ là môi trường đào luyện ta thành người. Hãy vững tin Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Người đã đánh đổi cả mạng sống để chuộc lấy chúng ta.