Ngày 19.7.2022: Người thân của Đức Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12, 46-50

Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Ðây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

Ngày 19.7.2022: Người thân của Đức Giê-su

NGƯỜI THÂN CỦA ĐỨC GIÊ-SU

“Ai làm theo ý Cha Ta trên trời thì người ấy là anh em, chị em và mẹ Ta.” Đức Giêsu ở trần gian đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa Cha trên trời. Người là mẫu gương về sự từ bỏ ý riêng để luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa, dù phải hy sinh tính mạng trên thập giá.

Đối với Đức Giêsu, những ai làm theo ý Cha trên trời thì đều là người thân của Người. Thật vậy, nhờ Chúa Con, chúng ta được nhận làm con cái Thiên Chúa để cùng chia sẻ vinh quang với Người Con ấy ở cuộc sống mai hậu. Mà đã là con thì phải vâng theo Cha mình.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết kiếm tìm ý Chúa trước mọi quyết định, để quyết định ấy không sai lầm và luôn đẹp lòng Thiên Chúa.