Ngày 18.7.2022: Lòng tin quan trọng hơn dấu lạ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 12, 38-42

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giona. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

LÒNG TIN QUAN TRỌNG HƠN DẤU LẠ

“Sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giôna.” Thật ra Đức Giêsu đã làm rất nhiều dấu lạ giữa dân Do-thái đương thời: chữa bệnh, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại… Chỉ có điều các luật sĩ và biệt phái không tin vào quyền năng của Người, và chỉ tìm cách bắt bớ Người.

Đời sống của chúng ta đôi khi cũng muốn thấy những dấu lạ hơn là xây dựng đức tin. Mỗi khi cần điều gì, chúng ta chạy đến với Chúa. Nếu xin được, chúng ta cảm thấy vui sướng và dễ tin tưởng vào Người. Còn nếu xin không được, có người đâm ra tức tối, mất lòng tin, thậm chí quay lưng bỏ đi.

Ước gì mỗi người chúng ta hiểu được lòng tin thì quan trọng hơn dấu lạ; và chính lòng tin đã là một dấu lạ rồi.