Ngày 13.7.2022: Đức Giê-su quả thật là Con Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 11, 25-27

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

ĐỨC GIÊSU QUẢ THẬT LÀ CON THIÊN CHÚA

Những lời cầu nguyện của Đức Giêsu cho thấy Người có một mối tương quan riêng biệt độc đáo với Chúa Cha, không một phàm nhân nào có được mối tương quan ấy như Người. Điều đó chứng tỏ Đức Giêsu quả thật là Con Thiên Chúa, Đấng từ thế giới của Thiên Chúa mà đến, chứ không phải một bậc hiền nhân xuất phát từ trần gian. Như thế, chúng ta tin chắc Người đủ khả năng để cứu độ nhân loại này.

Mầu nhiệm cao siêu về Người lại được tỏ lộ cho những kẻ bé mọn. Thật vậy, Đức Giêsu Kitô không bỏ rơi bất kỳ hạng người nào, dù là tội lỗi, nghèo hèn, nô lệ, thấp kém… miễn là họ biết đặt niềm tin vào Người.