Ngày 09.7.2022: Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 10, 24-33

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

CHÚA LUÔN MUỐN ĐIỀU TỐT NHẤT CHO CHÚNG TA

Đức Giêsu nói về sự quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa luôn chăm sóc các thụ tạo Người đã tạo nên. Không có điều gì nằm ngoài bàn tay của Người. Nếu chim sẻ còn được Thiên Chúa bảo tồn, thì loài người làm sao không được Chúa trông đến? Bởi lẽ đó là thụ tạo cao trọng nhất vì đã được tạo nên theo hình ảnh Người.

Vận mệnh cuộc đời chúng ta được Thiên Chúa an bài để đạt tới hạnh phúc đích thật, nhưng chúng ta có tự do để lựa chọn có bước theo con đường ấy hay không. Nhìn được như thế, chúng ta sẽ thấy mọi đau khổ và thử thách ở trần gian đều có ý nghĩa của nó, vì Thiên Chúa luôn muốn điều tốt nhất cho chúng ta.