Ngày 25.6.2022: Đức tin là nền tảng để nhận ân sủng

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 8, 5-17

Khi ấy, Chúa Giêsu vào thành Capharnaum, thì có một đại đội trưởng đến thưa Chúa rằng: “Lạy Thầy, thằng nhỏ nhà tôi đau nằm ở nhà, nó bị tê liệt đau đớn lắm!” Chúa Giêsu phán bảo ông rằng: “Tôi sẽ đến chữa nó”. Nhưng viên đại đội trưởng thưa Người rằng: “Lạy Thầy, tôi không đáng được Thầy vào dưới mái nhà tôi, nhưng xin Thầy chỉ phán một lời, thì thằng nhỏ của tôi sẽ lành mạnh.

Vì chưng, cũng như tôi chỉ là người ở dưới quyền, nhưng tôi cũng có những người lính thuộc hạ, tôi bảo người này đi thì anh đi, tôi bảo người kia đến thì anh đến, tôi bảo gia nhân làm cái này thì nó làm!” Nghe vậy, Chúa Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng: “Quả thật, Ta bảo các ngươi, Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel. Ta cũng nói cho các ngươi biết rằng: nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong nước trời. Còn con cái trong nước sẽ bị vứt vào nơi tối tăm bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Ðoạn Chúa nói với viên sĩ quan rằng: “Ông cứ về, ông được như ông đã tin”. Và ngay giờ ấy, gia nhân ông đã được lành mạnh.

Khi Chúa Giêsu vào nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang sốt rét liệt giường. Chúa chạm đến tay bà và cơn sốt biến đi. Bà chỗi dậy tiếp đãi các ngài.

Ðến chiều, họ đưa đến cho Chúa nhiều người bị quỷ ám: Chúa dùng lời đuổi quỷ, và chữa lành tất cả các bệnh nhân, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói rằng: “Người đã gánh lấy các bệnh tật của chúng ta, và đã mang lấy những nỗi đau thương của chúng ta”.

ĐỨC TIN LÀ NỀN TẢNG ĐỂ NHẬN ÂN SỦNG

“Ông cứ về đi! Ông tin thế nào thì được như vậy.” Lòng tin của viên đại đội trưởng đã được báo đáp: Đức Giêsu đã chữa lành cho người đày tớ của ông như ông ước nguyện. Thêm một lần, Đức Giêsu cho thấy quyền năng của Người luôn được ban tặng cho những ai tin. Thật vậy, đức tin là nền tảng để chúng ta nhận được ân sủng từ Thiên Chúa.

Sự hiện diện của Đức Giêsu mang lại ân phúc cho nhiều bệnh nhân, đến cả ma quỷ cũng phải khiếp sợ. Ngày nay, Người vẫn luôn hiện diện bên cạnh chúng ta, để thi ân giáng phúc cho mọi người. Tuy nhiên, chỉ có đôi mắt đức tin được tôi luyện bằng việc lắng nghe và tuân giữ lời Chúa mỗi ngày mới giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện ấy.