Ngày 05.6.2022: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 20, 19-23

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói rằng: “Bình an cho các con!” Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: “Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại”.

“CÁC CON HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN.”

Chúa Giêsu phục sinh ban Thánh Thần cho các môn đệ để sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Từ nay, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn các môn đệ trên hành trình sứ vụ, giúp các ông vượt thắng những khó khăn, chỉ dẫn các ông những điều cần phải làm, như chúng ta đọc thấy trong sách Công vụ Tông đồ.

Chúa Thánh Thần cũng được ban cho hết thảy chúng ta, đặc biệt qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức. Tiên vàn, Thánh Thần là bình an của Đức Kitô, bình an của một vì Thiên Chúa đã chiến thắng ma quỷ và sự chết. Bình an đó luôn ở với chúng ta, là nền tảng để chúng ta tin tưởng và can đảm làm chứng cho Đức Giêsu trong cuộc sống của mình.