Ngày 02.6.2022: Nhận ra sự hiện diện của Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con.

Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian.

Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

NHẬN RA SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHÚA

Đức Giêsu không chỉ cầu nguyện cho các môn đệ nên một, mà còn ban vinh quang của Người cho họ. Những gì Người đã nhận từ Chúa Cha thì Người đã ban lại cho các môn đệ, và cũng là cho người tin qua mọi thời.

Đức Giêsu không bao giờ lìa bỏ chúng ta. Người luôn đồng hành với chúng ta ở trần gian, và cũng luôn chờ đợi chúng ta hội ngộ với Người trên thiên đàng. Lời cầu nguyện của Người trong Tin Mừng hôm nay là niềm hy vọng vững chắc cho chúng ta, những Kitô hữu đang sống hành trình lữ thứ. Liệu chúng ta có nhận ra sự hiện diện của Người trong đời mình?