Ngày 30.5.2022: Tín thác vào Đấng có quyền năng

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 16, 29-33

Khi ấy, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: “Ðúng thế, bây giờ Thầy nói rõ ràng, và không dùng dụ ngôn nữa. Bây giờ chúng con biết rằng Thầy biết mọi sự, không cần có ai hỏi Thầy nữa. Bởi đó chúng con tin Thầy bởi Thiên Chúa mà ra”. Chúa Giêsu đáp lại các ông: “Bây giờ các con mới tin ư? Này đến giờ, và đã đến rồi, các con sẽ tản mát mỗi người một ngả, bỏ mặc Thầy một mình. Nhưng Thầy không ở một mình đâu, vì có Cha hằng ở với Thầy. Thầy nói với các con những điều đó để các con được bình an trong Thầy. Giữa thế gian, các con sẽ phải đau khổ, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian”.

TÍN THÁC VÀO ĐẤNG CÓ QUYỀN NĂNG

“Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” Đức Giêsu không tránh né sự dữ trong trần gian, dù là cái chết trên thập giá, nhưng Người đương đầu và chiến thắng tất cả. Mọi sự dữ và đau khổ ở đời này không làm gì được Người, quyền năng của Người vượt trên chúng. Chiến thắng của Đức Giêsu cũng là niềm hy vọng chiến thắng cho những ai tin tưởng dấn bước theo Người.

Sự dữ và đau khổ là những thực tại luôn có trong cuộc đời chúng ta: thiên tai, dịch bệnh, đói nghèo, chiến tranh,… Đức tin dạy chúng ta biết, những điều ấy nằm trong sự quan phòng của Chúa và dưới quyền Người. Như thế, Tin Mừng mời gọi chúng ta tín thác vào Đấng có quyền năng cao hơn để sẵn sàng đương đầu với mọi thách đố của thế gian.