Ngày 29.5.2022: Kiến tạo sự hiệp nhất trong thế giới

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 17, 20-26

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một, và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con.”

“Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng: Con ở đâu chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”.

KIẾN TẠO SỰ HIỆP NHẤT TRONG THẾ GIỚI

“Ðể chúng được hoàn toàn nên một.” Đức Giêsu và Chúa Cha luôn hiệp nhất cùng nhau, không giây phút nào tách lìa, đến độ Chúa Cha hành động trong Người và ai thấy Người thì cũng là thấy Chúa Cha. Từ sự hiệp nhất thần linh ấy, Người cầu nguyện cho nhân loại cũng được hiệp nhất với nhau và với Thiên Chúa

Sự hiệp nhất phá vỡ chiến tranh và hận thụ, xóa nhòa khác biệt và kỳ thị. Sự hiệp nhất mang lại bình an và hạnh phúc cho con người. Mỗi chúng ta hôm nay đều được mời gọi kiến tạo sự hiệp nhất trong thế giới. Chúng ta cần hiệp nhất vì có chung người Cha nhân lành trên trời; chúng ta cần hiệp nhất để chiến đấu với ma quỷ và sự dữ thế gian, ngõ hầu xứng đáng với phần thưởng mai sau.