Ngày 11.5.2022: “Ta là Ánh Sáng thế gian”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 12, 44-50

Khi ấy, Chúa Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào Ta thì không phải là tin vào Ta, nhưng là tin vào Ðấng đã sai Ta. Và ai thấy Ta là thấy Ðấng đã sai Ta. Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm. Nếu ai nghe lời Ta mà không tuân giữ, thì không phải chính Ta xét xử người ấy, vì Ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu độ thế gian.

Ai khinh dể Ta, và không chấp nhận lời Ta, thì đã có người xét xử: lời Ta đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. Bởi vì Ta đã không tự mình nói ra, nhưng Cha là Ðấng sai Ta, chính Người đã ra lệnh cho Ta phải nói gì và phải công bố gì. Và Ta biết rằng lệnh của Người là sự sống đời đời. Những điều Ta nói, thì Ta nói theo như Cha đã dạy”.

“TA LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIAN”

Đức Giêsu là ánh sáng, ánh sáng thật dẫn đưa người tin bước đi trong chân lý để đạt tới sự sống đời đời. Ai không tin vào Người sẽ phải bước đi trong tăm tối và có nguy cơ bị hư mất vì không tìm thấy nẻo chính đường ngay.

Mỗi người Kitô hữu đều có nguy cơ bước từ ánh sáng vào bóng tối, tức là từ tin đến không còn tin Đức Giêsu. Tiền tài, danh vọng và địa vị của thế gian luôn tìm ẩn nguy cơ làm chúng ta xa lìa Thiên Chúa, đánh mất đức tin của mình. Nhưng Thiên Chúa luôn chờ đợi và mời gọi chúng ta quay về. Ánh sáng của Người vẫn luôn soi chiếu cuộc đời mỗi người chúng ta, liệu chúng ta có nhận ra điều đó khi vấp ngã?