Ngày 10.5.2022: Tìm kiếm thánh ý Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 10, 22-30

Khi ấy, người ta mừng lễ Cung Hiến tại Giêrusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ, dưới cửa Salômôn. Người Do-thái vây quanh Người và nói: “Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Ðức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết”.

Chúa Giêsu đáp: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc Tôi làm nhân danh Cha Tôi, làm chứng về Tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời, chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Tôi. Ðiều mà Cha Tôi ban cho Tôi, thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay Cha Tôi. Tôi và Cha Tôi là một”.

TÌM KIẾM THÁNH Ý  CHÚA

Người Do-thái thắc mắc về căn tính thật sự của Đức Kitô. Đúng hơn, họ không tin Người là Đấng từ trời đến, là Con Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Bởi lẽ họ mong đợi một đấng Mêsia về chính trị chứ không phải một vị Thiên Chúa giải thoát họ khỏi tội lỗi.

Trong đời sống đức tin, chúng ta cũng có nguy cơ rơi vào não trạng của người Do-thái. Chúng ta mong muốn điều này điều kia theo ý mình hơn là đi tìm ý Chúa; chúng ta muốn Chúa hành động theo ý của chúng ta. Lối sống này sẽ che mờ đôi mắt đức tin. Ước gì người Kitô hữu không thách thức Thiên Chúa nhưng luôn biết tìm kiếm thánh ý Người để tin tưởng và phó thác vào Người nhiều hơn.