Ngày 04.5.2022: Biết chạy đến với Đức Giêsu

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 6, 35-40

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài.

Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

BIẾT CHẠY ĐẾN VỚI ĐỨC GIÊSU

Đức Giêsu là lương thực thần linh nuôi dưỡng mọi người tin, để họ không còn phải đói khát bao giờ.

Người Do-thái năm xưa đã không hiểu ý nghĩa cao siêu của lời này. Với họ, Đức Giêsu chỉ là một con người tầm thường và chỉ có thể nuôi dưỡng họ bằng thứ bánh vật chất do Người hóa phép ra.

Xã hội hôm nay dường như cũng quá đề cao các giá trị vật chất, chỉ đi tìm sự đủ đầy hầu thỏa mãn dục vọng xác thịt nơi mỗi người. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta về một thứ đói khát khó nhận biết hơn: đói khát tâm linh. Liệu chúng ta có nhận ra sự đói khát ấy nơi mình để biết chạy đến với Đức Giêsu?