Ngày 25.4.2022: Làm chứng bằng chính cuộc sống hiện tại

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 16, 15-20

Khi ấy, Chúa Giêsu hiện ra với mười một môn đệ và phán: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc, thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh”.

Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông, các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo.

LÀM CHỨNG BẰNG CHÍNH CUỘC SỐNG HIỆN TẠI

Nhận lệnh truyền của Chúa, các môn đệ đầu tiên và những thế hệ tiếp theo đã lên đường rao giảng Tin Mừng. Lịch sử Giáo hội cho biết hầu hết các vị đều bị bách hại, thậm chí phải hy sinh một cách đau đớn. Các vị đã chiến thắng vì có Chúa ở cùng.

Ngày nay, có thể chúng ta không cần phải chịu tử đạo vì những cuộc bách hại khốc liệt như hàng trăm năm trước. Tuy nhiên, mỗi người chúng ta đều có thể rao giảng và làm chứng cho Chúa Phục Sinh bằng chính cuộc sống hiện tại của mình. Lời chứng như thế sẽ vô cùng sống động và hữu hiệu, vì chính chúng ta là những người trước tiên sống điều mình muốn rao giảng.