Ngày 09.4.2022: Người chữa lành và ban ơn bình an

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 11, 45-56

Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật lại các việc Chúa Giêsu đã làm. Do đó, các thượng tế và biệt phái họp công nghị, và nói: “Chúng ta phải xử trí sao đây? Vì người này làm nhiều phép lạ. Nếu chúng ta để mặc người ấy làm như thế, thì mọi người sẽ tin theo và quân Rôma sẽ kéo đến phá huỷ nơi này và dân tộc ta”. Một người trong nhóm là Caipha làm thượng tế năm đó, nói với họ rằng: “Quý vị không hiểu gì cả! Quý vị không nghĩ rằng thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Không phải tự ông nói điều đó, nhưng với danh nghĩa là thượng tế năm ấy, ông đã nói tiên tri rằng Chúa Giêsu phải chết thay cho dân, và không phải cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối.

Bởi vậy, từ ngày đó, họ quyết định giết Người. Vì thế Chúa Giêsu không còn công khai đi lại giữa người Do-thái nữa. Người đi về miền gần hoang địa, đến thành phố tên là Ephrem, và ở lại đó với các môn đệ. Khi đó đã gần đến Lễ Vượt Qua của người Do-thái. Có nhiều người từ các miền lên Giêrusalem trước lễ, để được thanh tẩy. Họ tìm Chúa Giêsu; họ đứng trong đền thờ và bàn tán với nhau: “Anh em nghĩ sao? Người có đến hay không?” Còn các thượng tế và biệt phái đã ra lệnh rằng nếu ai biết Người ở đâu, thì phải tố cáo để họ bắt Người.

NGƯỜI CHỮA LÀNH VÀ BAN ƠN BÌNH AN 

“Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Lời nói bất chợt của thượng tế Caipha lại là lời tiên tri về sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu: Người chết để đền tội thay cho toàn dân trước Chúa Cha, để ai tin vào Người thì không bao giờ phải chết nữa. Cái chết của Người còn có sức quy tụ người tin qua mọi thời để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Trên thập giá, Chúa Kitô không chỉ gánh lấy tội lỗi của chúng ta mà còn mang lấy tất cả những yếu đuối, mỏng dòn và giới hạn của nhân loại, để qua đó Người chữa lành và ban ơn bình an. Còn tình yêu nào cao quý hơn thế! Nhưng liệu nhân loại hôm nay đã cảm nghiệm được sự bao la của tình yêu đó?