Ngày 06.4.2022: Sự thật giải thoát các ngươi

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 8, 31-42

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta, và sẽ được biết sự thật, và sự thật giải thoát các ngươi”. Họ thưa lại Người: “Chúng tôi là con cháu Abraham, và chưa bao giờ làm nô lệ ai cả. Tại sao ông lại nói “Các ngươi sẽ được tự do”?”. Chúa Giêsu trả lời rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Hễ ai phạm tội, thì làm nô lệ cho tội. Mà tên nô lệ không ở mãi trong nhà; người con mới ở vĩnh viễn trong nhà. Vậy nếu Chúa Con giải thoát các ngươi, thì các ngươi sẽ được tự do thực sự. Ta biết các ngươi là con cháu Abraham, thế mà các ngươi lại tìm giết Ta: vì lời Ta không thấm nhập vào lòng các ngươi. Ta nói những điều Ta đã thấy nơi Cha Ta. Còn các ngươi, các ngươi làm điều các ngươi đã thấy nơi cha các ngươi”.

Họ đáp lại: “Cha chúng tôi chính là Abraham!” Chúa Giêsu nói: “Nếu thực các ngươi là con cháu Abraham, thì các ngươi làm công việc của Abraham! Nhưng các ngươi đang tìm giết Ta, là người đã nói cho các ngươi biết sự thật mà Ta nghe tự Thiên Chúa. Ðiều đó Abraham đã không làm! Các ngươi đang làm việc của cha các ngươi!” Họ lại nói: “Chúng tôi không phải là những đứa con hoang! Chúng tôi chỉ có một Cha là Thiên Chúa!” Chúa Giêsu nói: “Nếu Thiên Chúa là Cha các ngươi, thì các ngươi yêu mến Ta, vì Ta tự Thiên Chúa mà đến; vì Ta không tự mình mà đến, nhưng chính Ngài đã sai Ta đến”.

“SỰ THẬT GIẢI THOÁT CÁC NGƯƠI.”

Chúa Giêsu đến trần gian để nói sự thật, làm chứng cho sự thật, và chính Người cũng là sự thật. Hơn 2000 năm qua, sự thật của Chúa Giêsu vẫn luôn sống động. Rất nhiều vị tử đạo đã dùng cả mạng sống mình để bảo vệ sự thật ấy.

Xã hội hôm nay đầy rầy những sự dối trá và xấu xa. Vì lợi ích cá nhân, người ta có thể phớt lờ sự thật, im lặng trước sự thật hoặc sẵn sàng gian dối bằng bất cứ cách nào. Giữa một thế hệ gian tà, ước gì người Kitô hữu luôn giữ được sự thật trong mình, dù có gặp khó khăn hay bất lợi nào. Giữ lấy sự thật cũng chính là giữ lấy Chúa Kitô trong tâm hồn mình, và chúng ta sẽ được sự thật giải thoát.