Videos: Giảng lễ Tĩnh tâm mùa chay 2022

Tĩnh tâm mùa chay dành cho Giới trưởng thành – Ngày thứ 01

Chủ đề: ” Bạn Thì Hơn…”

Chủ Sự: Cha Vinh Sơn PHẠM XUÂN HƯNG O.P

Videos: Giảng lễ Tĩnh tâm mùa chay 2022
Videos: Giảng lễ Tĩnh tâm mùa chay 2022
Videos: Giảng lễ Tĩnh tâm mùa chay 2022