Ngày 29.3.2022: Tình thương vượt mọi lề luật

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 5, 1-3a. 5-16

Hôm đó là ngày lễ của người Do-thái, Chúa Giêsu lên Giêrusalem. Tại Giêrusalem, gần cửa “Chiên”, có một cái hồ, tiếng Do-thái gọi là Bếtsaiđa, chung quanh có năm hành lang. Trong các hành lang này, có rất nhiều người đau yếu, mù loà, què quặt, bất toại nằm la liệt. Trong số đó, có một người nằm đau liệt đã ba mươi tám năm.

Khi Chúa Giêsu thấy người ấy nằm đó và biết anh đã đau từ lâu, liền hỏi: “Anh muốn được lành bệnh không?” Người đó thưa: “Thưa Ngài, tôi không được ai đem xuống hồ, mỗi khi nước động. Khi tôi lết tới, thì có người xuống trước tôi rồi”. Chúa Giêsu nói: “Anh hãy đứng dậy vác chõng mà về”. Tức khắc người ấy được lành bệnh. Anh ta vác chõng và đi. Nhưng hôm đó lại là ngày Sabbat, nên người Do-thái bảo người vừa được khỏi bệnh rằng: “Hôm nay là ngày Sabbat, anh không được phép vác chõng”. Anh ta trả lời: “Chính người chữa tôi lành bệnh bảo tôi: “Vác chõng mà đi”. Họ hỏi: “Ai là người đã bảo anh “Vác chõng mà đi?” Nhưng kẻ đã được chữa lành không biết Người là ai, vì Chúa Giêsu đã lánh vào đám đông tụ tập nơi đó.

Sau đó, Chúa Giêsu gặp anh ta trong đền thờ, Người nói: “Này, anh đã được lành bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn khổ hơn trước”. Anh ta đi nói cho người Do-thái biết chính Chúa Giêsu là người đã chữa anh ta lành bệnh.

Vì thế người Do-thái gây sự với Chúa Giêsu, vì Người đã làm như thế trong ngày Sabbat.

TÌNH THƯƠNG VƯỢT MỌI LỀ LUẬT

Đức Giêsu chữa lành người đau liệt ba mươi tám năm vào đúng ngày Sabbat của người Do-thái. Lề luật đương thời không cho phép làm việc vào ngày này, vì thế khi thấy Đức Giêsu chữa bệnh trong ngày Sabbat, người Do-thái tỏ ra bực tức. Người Do-thái giữ luật nghiêm ngặt, nhưng không hiểu được tinh thần của luật: luật là để con người nên hoàn thiện chứ không phải kìm hãm người ta. Đức Giêsu đã nhiều lần lên án thái độ nệ luật này, và Người khẳng định Người có quyền trên cả ngày Sabbat.

Người đau liệt được chữa lành cho thấy tình thương Chúa dành cho nhân loại vượt mọi khuôn khổ của lề luật. Thiên Chúa luôn yêu thương và sẵn sàng chữa lành cho chúng ta khi chúng ta biết chạy đến với Người.