Ngày 28.3.2022: “Ông tin lời Chúa Giê-su nói và trở về”

 

Tin Mừng theo thánh Gioan: Ga 4, 43-54

Khi ấy, Chúa Giêsu bỏ Samaria mà đến Galilêa. Chính Người đã nói: “Không vị tiên tri nào được kính nể nơi quê hương mình”. Khi Người đến Galilêa, dân chúng ra đón tiếp Người: Họ đã chứng kiến tất cả các việc Người làm ở Giêrusalem trong dịp lễ; vì họ cũng đi dự lễ.

Người trở lại Cana xứ Galilêa, nơi Người đã biến nước thành rượu. Bấy giờ có một quan chức nhà vua ở Capharnaum có người con trai đang đau liệt. Ðược tin Chúa Giêsu đã bỏ Giuđêa đến Galilêa, ông đến tìm Người và xin Người xuống chữa con ông sắp chết. Chúa Giêsu bảo ông: “Nếu các ông không thấy những phép lạ và những việc phi thường, hẳn các ông sẽ không tin”. Viên quan chức trình lại Người: “Thưa Ngài, xin Ngài xuống trước khi con tôi chết”. Chúa Giêsu bảo ông: “Ông hãy về đi, con ông mạnh rồi”. Ông tin lời Chúa Giêsu nói và trở về.

Khi xuống đến sườn đồi thì gặp gia nhân đến đón, báo tin cho ông biết con ông đã mạnh. Ông hỏi giờ con ông được khỏi. Họ thưa: “Hôm qua lúc bảy giờ cậu hết sốt”. Người cha nhận ra là đúng giờ đó Chúa Giêsu bảo ông: “Con ông mạnh rồi”, nên ông và toàn thể gia quyến ông đều tin. Ðó là phép lạ thứ hai Chúa Giêsu đã làm khi Người ở Giuđêa về Galilêa.

“ÔNG TIN LỜI CHÚA GIÊSU NÓI VÀ TRỞ VỀ.”

Viên sĩ quan đã tin vào lời Chúa Giêsu nên con gái ông được chữa lành. Thêm một lần Tin Mừng cho chúng ta thấy, điều kiện để xảy ra phép lạ là lòng tin, chứ không phải Chúa Giêsu làm phép lạ để người ta tin vào Người.

Hình ảnh viên sĩ quan là lời nhắc nhở cho chúng ta về đời sống đức tin của mỗi người. Thế giới hôm nay có nhiều cám dỗ về vật chất, danh vọng, cũng như sự xuất hiện của nhiều triết lý ra như muốn loại bỏ Thiên Chúa khỏi cuộc đời. Nhưng xét cho cùng, những gì của thế gian đều có giới hạn và sẽ hư mất; và nếu gạt bỏ Thiên Chúa, con người sẽ không tìm được hạnh phúc của mình. Chúng ta có tin vào điều đó không?