Ngày 18.3.2022: Tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 21, 33-43. 45-46

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh; đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi. Nhưng những người làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền bảo nhau: “Ðứa con thừa tự kia rồi: Nào anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm lấy gia tài của nó”. Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí với bọn họ thế nào? Các ông trả lời: “Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó và sẽ cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi”. Chúa Giêsu phán: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh sao:

“Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc; đó là việc Chúa làm và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta?” Bởi vậy, Ta bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ sinh hoa trái”.

Các Thượng tế và biệt phái nghe dụ ngôn đó, thì hiểu Người ám chỉ về mình. Họ liền tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì thiên hạ đều tôn Người là Tiên tri.

TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI VÀO CHÚA GIÊ-SU

Đức Giêsu chính là cậu con trai của ông chủ trong Dụ ngôn Tin Mừng. Quả vậy, sau thời các ngôn sứ, Chúa Cha đã sai chính Con Một đến thế gian để kêu gọi nhân loại tội lỗi ăn năn sám hối. Nhưng thế gian chẳng những không nghe, lại còn bắt giết Người trên thập giá. Đức Giêsu cũng chính là viên đá bị các lãnh đạo tôn giáo đương thời loại bỏ, và Người đã nên cao trọng sau biến cố Phục sinh.

Người thời xưa không nhận ra Đức Giêsu vì đã không tin vào Người. Liệu chúng ta hôm nay, những Kitô hữu đã được biết đến Đức Giêsu và được Người cứu độ, chúng ta có tin tưởng tuyệt đối vào Người hay vẫn còn hoài nghi và kém tin?