Ngày 02.3.2022: Sống âm thầm và khiêm hạ

 

Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 6, 1-6. 16-18

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Các con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Rồi khi các con cầu nguyện, thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình: họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngả đàng, để thiên hạ trông thấy. Quả thật, Ta bảo các con rằng: họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện, thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.

“Khi các con ăn chay, thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não: họ làm cho mặt mũi ủ dột, để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy xức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con, Ðấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con”.

SỐNG ÂM THẦM VÀ KHIÊM HẠ

“Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta.” Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng sống phô trương và giả hình như những Kinh sư và Pharisêu đương thời. Thật vậy, những cái bề ngoài chỉ là phù du, lòng mộ mến của con người dành cho Thiên Chúa mới là điều quan trọng hơn cả, và Thiên Chúa yêu thích tấm lòng chân thành của chúng ta hơn bất kỳ lễ tế nào khác (x. Hs 6,6).

Chính Chúa Giêsu đã nêu gương về một lối sống âm thầm và khiêm hạ, từ cuộc nhập thể trong một gia đình nghèo tại Na-da-rét cho đến một cuộc đời rao giảng Tin Mừng với đỉnh điểm là cái chết trần truồng trên thập giá. Chính qua sự khiêm hạ và âm thầm ấy mà ơn cứu độ đã đến với nhân loại này.