Ngày 28.02.2022: Mau mắn đáp lại tiếng Chúa

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 10, 17-27

Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ”.

Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng: “Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”. Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng: “Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con, những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.

Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự”.

MAU MẮN ĐÁP LẠI TIẾNG CHÚA

Câu chuyện người thanh niên giàu có trong Tin mừng hôm nay gợi cho chúng ta nhiều điều suy nghĩ. Có bao giờ ta hỏi Chúa: Con phải làm gì để có sự sống đời đời làm gia nghiệp? Người thanh niên tuân giữ các giới răn của Chúa từ thuở nhỏ, còn chúng ta thì sao? Chúa mời gọi người thanh niên: “Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”, anh ta đã bỏ đi với vẻ mặt buồn rầu; còn chúng ta, khi nghe lời mời gọi này của Chúa, thái độ của chúng ta thế nào?

Xin cho mỗi chúng ta đang khi nỗ lực xây dựng quê hương trần thế, lòng đừng nguôi ngoai hướng về quê thật Nước Trời; đang khi nỗ lực tuân giữ các giới răn, thì đừng bao giờ tự mãn về những việc tốt mình làm; và khi nghe được lời mời gọi của Chúa, xin cho chúng ta biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa.