Ngày 23.02.2022: Dẹp bỏ óc bè phái cục bộ

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 9, 37-39

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

DẸP BỎ ÓC BÈ PHÁI CỤC BỘ

Tính phe nhóm, cục bộ là căn bệnh rất trầm kha trong xã hội và ngay cả trong Hội thánh. Người ta thường tìm kiếm và chỉ chơi với những ai thuộc phe nhóm mình. Chúa Giêsu không cho phép các môn đệ của Người sống như thế. Các môn đệ thưa với Chúa: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y“. Chúa chỉnh đốn quan niệm này của các ông: “Chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy”.

Xin Chúa dẹp tan mọi óc bè phái cục bộ nơi chúng ta, để tất cả chúng ta chỉ có một mục đích duy nhất là tôn vinh Thiên Chúa.