Ngày 15.02.2022: Tránh “mù quáng” và “thành kiến”

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 8, 14-21

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.

Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

TRÁNH “MÙ QUÁNG” VÀ “THÀNH KIẾN”

Trong Tin mừng, hơn một lần Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ, cũng là nhắc nhở mối chúng ta hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê. Qua kiểu nói này, Chúa Giêsu có ý ám chỉ đến sự mù quáng và những thành kiến của những nhóm người này. Chúa Giêsu đã dùng chữ “men” để nói đến tinh thần kiêu ngạo và thái độ mù quáng ấy. Thế nhưng, các môn đệ đã không hiểu được kiểu nói bóng bẩy này, đầu óc các ông còn đầy những bận tâm về vật chất.

“Mù quáng” và “thành kiến” là hai kẻ thù nguy hiểm trong đời sống đức tin. Mù quáng dễ dẫn người ta đến sai lầm, nhiều khi ta giết anh em mình mà cứ nghĩ là mình yêu Chúa; thành kiến sẽ là cản trở lớn, khiến ta không nhận ra điều gì tốt đẹp nơi tha nhân, ta luôn có sẵn những hình ảnh không tốt về họ. Xin Chúa giữ gìn và chữa lành ta khỏi những căn bệnh nguy hiểm này.