Nghe giảng Chúa nhật 06 thường niên C (2019 – 2022)

 

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 6:17, 20-26)

Nghe giảng Chúa nhật 06 thường niên C (2019 - 2022)Khi ấy, Chúa Giêsu từ trên núi xuống cùng với mười hai tông đồ, và dừng lại trên một khoảng đất bằng; ở đó có đông môn đệ và một đám đông dân chúng từ Giuđêa, Giêrusalem, miền duyên hải Tyrô và Siđon kéo đến để nghe Người giảng và xin Người chữa bệnh tật.

Bấy giờ Người đưa mắt nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười.

Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan và reo mừng, vì như thế, phần thưởng các ngươi sẽ bội hậu trên trời. Chính cha ông họ cũng đã đối xử với các tiên tri y như thế.

Năm 2022

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30 thứ Bảy: Lm Phanxicô X. Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 5g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 16g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Giuse Phạm Quốc Văn

Năm 2019

Lễ 5g00: Lm Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Nhứt

Lễ 6g15: Lm Tôma Aq. Nguyễn Trường Tam

Lễ 7g30: Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Lễ 16g00: Lm Phêrô Lâm Phước Hùng2

Lễ 17g30: Lm Giuse Đỗ Tuấn Linh

Lễ 19g00: Lm Phanxicô X. Đào Trung Hiệu

Trả lời