Ngày 09.02.2022: Canh tân con người nội tâm

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 7,14-23

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”. Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.

CANH TÂN CON NGƯỜI NỘI TÂM

Hôm nay Chúa cho chúng ta một nguyên tắc phân định quan trọng trong cuộc sống. Con người thường đánh giá những gì từ bên ngoài; Thiên Chúa thì lại đánh giá con người từ bên trong. Khi Chúa tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch, Chúa muốn con người canh tân một lối nhìn, lối tuân giữ lề luật; những gì từ trong con người như tư tưởng xấu, ganh tị, tham lam, ngoại tình… làm cho con người trở nên ô uế.

Xin Chúa canh tân con người nội tâm của chúng ta, để từ một tâm hồn ngay thẳng, chân thật, chúng ta luôn thi hành những việc tốt đẹp theo thánh ý Chúa muốn.