Ngày 24.01.2022: Tín thác vào lòng Chúa xót thương

 

 Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 3, 22-30

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”.

Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

TÍN THÁC VÀO LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG

Thiên Chúa là Đấng xót thương, chậm bất bình và luôn tha thứ; vậy tại sao Tin mừng hôm nay lại bảo:  “Kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha”? Tội phạm đến Thánh Thần là tội gì? Chúng ta đừng quên rằng: “Chính lúc Chúa thứ tha là lúc Chúa biểu lộ quyền năng cách tỏ tường hơn cả”, chẳng có tội gì mà khi con người sám hối Chúa lại không tha thứ; trừ khi con người khước từ Thiên Chúa, khước từ tình yêu và lòng thương xót của Người mà thôi.

Xin cho chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào lòng xót thương, không bao giờ thất vọng, dù chúng ta yếu đuối và tội lỗi đến dâu chăng nữa, hãy hoán cải để được Chúa yêu thương tha thứ.