Ngày 13.01.2022: Bước theo Chúa Giê-su

 

Tin Mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1:40–45

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch.

Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được làm sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

BƯỚC THEO CHÚA GIÊSU

Tin mừng kể lại cho chúng ta có nhiều hạng người tìm đến với Đức Giêsu. Có kẻ đến với Người để xin được chữa bệnh; có kẻ đến với Người để được ăn miễn phí; có kẻ đến với Người vì óc hiếu kỳ; có kẻ đến với người để tìm cách bắt bẻ; nhưng cũng có những kẻ đến với người để xin theo Người, trở nên môn đệ của Người, chia sẻ sứ mạng với Người và chung chia vận mệnh với Người.

Là Kitô hữu, chúng ta là những người đã và đang theo bước Chúa Giêsu. Có bao giờ chúng ta tự hỏi: động lực nào khiến tôi theo Chúa? Tôi là hạng người nào trong số những kẻ theo Người vừa được kẻ trên? Xin Chúa thương thanh lọc động lực theo Chúa của mỗi người chúng ta.