Ngày 22.12.2021: Đấng Thiên Sai đã đến

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 1, 46-56

Khi ấy, Maria nói rằng: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những ai kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai lòng trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng, và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi Người đến muôn đời!”

Maria ở lại với bà Isave độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

ĐẤNG THIÊN SAI ĐÃ ĐẾN

Khi đọc lời ngợi khen Manificat chúng ta sẽ thấy sự trổi vượt trong sự tiến triển của lời hứa cứu độ. Cựu ước có nói đến lời tiên tri của bà Anna, thân mẫu ông Samuel: Đức Chúa xét xử khắp cùng cõi đất, ban quyền năng cho đức vua Người chọn, nêu uy thế đấng Người đã xức dầu tấn phong. Đây lời tiên báo về niềm hy vọng một Đấng Thiên Sai.

Niềm hy vọng ấy nay trở nên hiện thực nơi Đức Maria, khi chính Mẹ đang cưu mang nơi cung lòng Vị Cứu Chúa, Đấng sẽ đoái nhìn đến những ‘con người bé nhỏ’, trong đó ‘Phận nữ tỳ’, ‘Người khiêm nhường’, ‘kẻ đói nghèo’ được ‘độ trì’ cách đặc biệt.