Ngày 03.12.2021: Đức tin của người mù

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 9, 27-31

Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, có hai người mù chạy theo Chúa và kêu lớn tiếng rằng: “Hỡi Con vua Ðavít, xin thương chúng tôi”. Khi Chúa tới nhà, những người mù tiến lại gần Chúa. Chúa Giêsu phán bảo họ: “Các ngươi có tin rằng Ta có thể làm việc ấy không?” Họ thưa: “Lạy Thầy, có”. Bấy giờ Chúa sờ vào mắt họ và phán: “Các ngươi tin thế nào, thì hãy được như vậy”. Mắt họ liền mở ra, nhưng Chúa Giêsu truyền cho họ rằng: “Coi chừng, đừng cho ai biết”. Nhưng vừa ra đi, họ liền đồn tiếng Người trong khắp miền ấy.

ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI MÙ

Đức Giêsu đã làm cho lời loan báo của các ngôn sứ về thời đại Mêsia được nên ứng nghiệm: kẻ què đi được, người câm nói được, người mù được thấy

Hành động chữa lành được bắt đầu bằng lời tuyên xưng đức tin của người mù. Lạy Thầy! tôi tin. Đức tin mách bảo cho chúng ta rằng, Thiên Chúa làm được mọi sự, và bởi tình thương, Người không muốn cho con cái phải đau khổ. Quả thật, Người đã nhanh chóng chữa lành đôi mắt để họ được sáng. Thiên Đàng chính là tình trạng sống chúng ta được thấy Thiên Chúa cách tỏ tường, và miệng chúng ta ca ngợi Danh Người chẳng khi ngơi, như Tin mừng thuật lại hành động của hai anh mù hôm nay.